לקוחות וחברים יקרים,

אנו מקווים ששלומכם בטוב.
בהמשך לעדכונים הקודמים שלנו בנדון [לעדכון מתאריך 25.10.2023 לחצו כאן>>; לעדכון מתאריך 16.10.2023 לחצו כאן>>] להלן עדכונים נוספים: 

1. דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות המלחמה

ביום 7.11.2023 פרסמה רשות ניירות ערך מספר דגשים וקווים מנחים לגילוי הנדרש בעת פרסום דיווחים מיידיים ופרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023, על רקע המלחמה, כמפורט בתמצית להלן:

(א) דיווחים מיידיים: על תאגיד שפעילותו העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת ממצב המלחמה בצורה מהותית, לוודא כי ניתן גילוי נאות למשקיעים באמצעות פרסום דיווחים מיידיים על השלכות מצב המלחמה על הפעילות העסקית, לרבות עדכון שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בקשר להשלכות אלה. במסגרת זו על התאגיד להקפיד שיינתן למשקיעים מידע אינפורמטיבי ועדכני המשלב מידע כמותי לצד איכותי של ההשלכות המרכזיות של אירועי המלחמה על פעילותו העסקית ומידת ההשפעה על הרציפות התפעולית והמצב המימוני.

(ב) דוח רבעון שלישי לשנת 2023 – להלן מספר דגשים להיבטי גילוי שעל תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות משופעת ממצב המלחמה בצורה מהותית לבחון את הכללתם בדיווח העתי:

(1) דוח הדירקטוריון:

(א) ניתוח איכותי וכמותי של אירועי המלחמה להם יש השפעה מהותית על המצב הכספי, הנכסים, תוצאות הפעילות, יכולת השמירה על רציפות תפעולית ותפקודית, מצבת העובדים, מצב העסקים מול לקוחות, ספקים ושאר נותני השירותים, ניתוח מדדים תפעוליים ופיננסיים מרכזיים שבהם נעשה שימוש לצורך הערכת הביצועים בענף אליו משויך התאגיד, השפעה על מקורות המימון ויכולת מחזור חובות, הסיכונים והחשיפות הנובעים ממצב המלחמה ותכניות ופעולות שהתאגיד נקט או שבכוונתו לנקוט כדי להתמודד עם ההשלכות.

(ב) גילוי איכותי וכמותי במסגרת הסברי הדירקטוריון אודות הערכת השלכות המלחמה על מצבו הפיננסי של התאגיד, הנזילות, האיתנות הפיננסית, מקורות המימון העומדים לרשותו ויכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו.

(ג) ביחס לתזרים מזומנים חזוי, ככל שרלבנטי – ביסוס ופירוט ההנחות העומדות בבסיסו, והכללת ניתוחי רגישות למשתנים תלויי שוק ובמידת הצורך גם למשתנים אחרים במטרה להקנות למשקיעים הבנה טובה יותר של התרחישים האפשריים.

(2) עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022 ובדוחות העתיים לשנת 2023 – הכללת הסברים על המגמות המתפתחות והצפויות להערכת התאגיד בשים לב לנסיבות הספציפיות של התאגיד ולענף בו הוא פועל, לתקופת הדיווח ולתקופה ממועד הדיווח ועד למועד פרסום הדוחות. עמדת הרשות כוללת רשימה של מספר סקטורים אשר מושפעים או עשויים להיות מושפעים מאירועי המלחמה לצורכי המחשה.

(3) דוחות כספיים: עמדת הרשות כוללת בין היתר גם התייחסות לגילוי בדבר מצב פיננסי והנחת העסק החי, נוסח פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב) של רואה החשבון המבקר והגילוי הנדרש בהתאם להוראות IAS 10 היה ונקבע כי אירועי המלחמה אינם מחייבים תיאום.

לעיון בעמדת הרשות, לחצו כאן >>

 

2. בקשת רשות ניירות ערך לעניין זימוני אסיפה כללית

לתשומת ליבכם, במסגרת הודעת רשות ניירות ערך מיום 29.10.2023 בדבר “גישה מחו”ל לאתר הדיווח ולמערכת ההצבעות האלקטרונית”, ביקשה הרשות מכל תאגיד מדווח אשר מפרסם דוח זימון אסיפה, לציין במסגרת ההתייחסות לדרכי ההצבעה באסיפה, כי עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו”ל ולהפנות את מחזיקי ניירות הערך לדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333. תוקף הודעה זו עד ליום 31.12.2023, אלא אם הרשות תודיע אחרת, לפי המוקדם מביניהם. 

אנו עומדים לשירותכם, למידע נוסף וליצירת קשר.