לקוחות וחברים יקרים,

בהמשך לעדכון הקודם שלנו בנדון מיום 16.10.2023 [לעדכון הקודם, לחצו כאן>>] להלן מספר עדכונים נוספים:

1. הארכת תקופת תשקיף מדף ב- 3 חודשים נוספים

ביום 25.10.2023 אושר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ”ד-2023 , לפיו, ככלל, אישור רגולטורי שפקע או שצפוי לפקוע במהלך התקופה שהחל מיום 7.10.2023 ועד ליום 7.1.2024 (“התקופה הקובעת“), יידחה מועד פקיעתו ב- 3 חודשים. אישור רגולטורי כולל, בין היתר, את היתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף וכן אישור להארכת תשקיף מדף בשנה נוספת (שנה שלישית).

לאור האמור, ובהתאם להודעת רשות ניירות ערך בעניין, תקופת תוקפם של תשקיפי מדף שעתידים לפקוע במהלך התקופה הקובעת תוארך ב- 3 חודשים נוספים, במהלכם ניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש בתשקיף המדף. 

2. ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת

בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום 25.10.2023, ובעקבות פניות שקיבל סגל הרשות בנושא, הבהירה הרשות כי הודעתה אשר פורסמה בסמוך לאחר פרוץ מגפת הקורונה, לפיה אין מניעה חוקית על פי חוק ניירות ערך וחוק החברות לקיים אסיפות כלליות של בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב וישיבות דירקטוריון וועדותיו באמצעי תקשורת וללא נוכחות פיזית, ובלבד שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, עומדת בעינה וניתן לפעול על פיה בכל עת, וללא קשר למצב המלחמה הקיים וללא תלות בתקופת מגבלות כלשהי.

3. תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בחוק החברות

ביום 24.10.2023 פרסם משרד המשפטים להערות הציבור תזכיר חוק, שמטרתו, בין היתר, להאריך תקופות ולדחות מועדים הקבועים בחוק החברות.

במסגרת התזכיר, נכללות מספר הקלות שגובשו ביחד עם רשות ניירות ערך, במטרה לאפשר לתאגידים מדווחים לתפקד באופן מיטבי בתקופת המלחמה.

להלן עיקרי ההקלות המתייחסות לתאגידים מדווחים:

(א) הארכת תקופות של עסקאות/החלטות שנקצבו מכח חוק החברות – ביחס להחלטות כגון כהונה כפולה כיו”ר ומנכ”ל, אישור מדיניות תגמול ואישור עסקאות בעלי שליטה, אשר מסתיימות בתקופה הקובעת, רשאי הדירקטוריון להאריכן לתקופה נוספת של עד 3 חודשים.

(ב) תקופת כהונה של דח”צים ודירקטורים בלתי תלויים – ככל ומועד מינויים של דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי מסתיים בתקופה הקובעת, רשאי הדירקטוריון להאריך את תוקף המינוי בעד 3 חודשים נוספים.

(ג) המועד האחרון לכינוס אסיפה שנתית – דירקטוריון חברה מדווחת שהמועד האחרון לכינוס האסיפה השנתית שלה חל בתקופה הקובעת רשאי לקבוע שהאסיפה השנתית תתכנס במועד שחל עד 3 חודשים לאחר המועד האחרון לכינוס אסיפה זו לפי הוראות החוק.

כאמור, מדובר בשלב זה בתזכיר חוק אשר פורסם להערות הציבור. נדאג לעדכנכם בהליכי חקיקת חוק זה. 

בתקווה לימים שקטים יותר.