לקוחות וחברים יקרים,

ביום 24.1.2024 פרסמה רשות ניירות ערך את מכתבה השנתי של מנהלת מחלקת תאגידים לעניין הדגשים לקראת פרסום הדוחות לשנת 2023 והפעילות הצפויה של המחלקה בשנת 2024.

המכתב כולל בין היתר דגשים בנושאים הבאים:

  1. הסברי הדירקטוריון בקשר עם השפעת המלחמה (בפרט ביחס לתוצאות הרבעון הרביעי), תוך חשיבות לביצוע הפרדה בין השפעות המלחמה על תוצאות התאגיד ובין השפעות אחרות.
  2. אומדנים ומדידת שווי הוגן, בדגש על נדל”ן להשקעה.
  3. הנחת העסק החי, לרבות התנאים להסתמכות על ערבות בעל שליטה כגורם מקל ולגילוי הנדרש במצב זה.
  4. שינוי תנאי חכירות והטיפול החשבונאי של חוכרים בוויתורים על דמי השכירות המיוחסים באופן ישיר להשפעות המלחמה.
  5. היוון עלויות אשראי ומצבים בהם יש להשהות את ההיוון בעקבות המלחמה.
  6. ביאור מדיניות חשבונאית תוך יישום התיקון ל- IAS 1.
  7. גילוי על סיכונים בשים לב לשינויים בסביבה המאקרו כלכלית בארץ ובעולם ולהתפתחויות הטכנולוגיות.

בנוסף, כולל המכתב דגשים נוספים ביחס לפעילות הצפויה של מחלקת תאגידים בשנת 2024, לרבות בנוגע לדיווחים מיידיים בעלי תוכן חלקי ודיווחים לא מהותיים בעלי אופי שיווקי, אירועי אשראי בר דיווח, דיווחים אודות רכישת נכס מהותי וחובת עדכון על דיווחים מכח תקנה 36 לתקנות הדוחות.

לעיון במכתב הרשות, לחצו כאן >>