לקוחות וחברים יקרים,

אנו מקווים ששלומכם בטוב.

דיווחים מיידיים:

למלחמת “חרבות ברזל” ומצב החירום הביטחוני, לרבות התמשכותם, עלולות להיות השלכות משמעותיות על התאגידים המדווחים בבורסה ועל ענפים עסקיים שונים.

עד כה מספר מצומצם של תאגידים מדווחים, הפועלים בעיקר בתחום התיירות/מלונאות, פרסמו דיווחים מיידיים אודות השלכות המלחמה על פעילותם העסקית, ללא אומדנים כמותיים.

בעקבות מספר פניות שקיבלנו לאחרונה בנדון, מוצע כי תאגידים מדווחים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהאירועים, יוודאו כי ניתן גילוי נאות למשקיעים, לרבות באמצעות פרסום דיווחים מיידיים בעניין, תוך מתן אומדן ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית, ככל שניתן לאמוד זאת בצורה מהימנה. בהקשר זה, יש לזכור כי לאחר פרסום דיווח מיידי כאמור, חלה חובה ליתן עדכונים שוטפים על כל התפתחות מהותית שחלה ביחס לאירוע/ענין עתידיים. בנוסף, היה ונכלל בדיווח מידע צופה פני עתיד, ניתן לעשות שימוש בהגנה הקבועה בחוק ניירות ערך לעניין זה.

ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023:

בנסיבות החריגות הקיימות, הודיעה רשות ניירות ערך כי התאגידים המדווחים רשאים להגיש את הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023 לא יאוחר מיום 31.12.2023 (חלף 30.11.2023).

חברות אשר בוחרות ליישם את הארכה הנ”ל נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה על כך, או עד ליום 30.11.2023, לפי המוקדם מביניהם. יובהר כי תאגיד שיבחר לעשות שימוש בהקלה ולפרסם את דוחות הרבעון השלישי לשנת 2023 במהלך חודש דצמבר 2023, יהיה מנוע מלפרסם דוח הצעת מדף ולגייס באמצעותו כל עוד לא פורסמו דוחות אלה, אלא אם הרשות תקבע אחרת.

בתקווה לימים שקטים יותר.