כניסתו לתוקף של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, תשפג-2023

השבוע, ביום 6.6.2024, יכנס לתוקף חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ”ג-2023 (חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלוםאוהחוק), כחלק מחידושי הרגולציה הפיננסית שחלו בשנים האחרונות עם ההתפתחות של המגזר הפיננסי והבנקאי.[1]

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום חוקק בהמשך לחקיקתו של חוק שירותי תשלום, תשע”ט-2019 שהינו חוק צרכני במהותו. מטרתו המרכזית של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום הינה הסדרת העוסקים בשוק שירותי התשלום בדרך של מתן רישיונות ופיקוח על מתן השירותים האמורים, באופן אשר יעודד את התחרות בתחום ויאפשר לגופים חוץ-בנקאיים, ישראלים וזרים, להשתתף בו לצד מוסדות בנקאיים מסורתיים. השירותים אשר מוסדרים במסגרת החוק ואשר יחייבו רישיון מאת רשות ניירות ערך (הרשות), הם: הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של פעולת תשלום; ניהול חשבון תשלום; וכן שירותים טכנולוגיים של ייזום תשלומים המאפשרים ביצוע של העברות בנקאיות המהוות חלופה לשימוש בכרטיסי אשראי לצורך ביצוע תשלומים לבתי עסק.

חובת רישוי, דרישות מבעלי רישיון, ופטור

בהתאם לסמכותה בחוק, פרסמה הרשות את כללי הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (בקשת רישיון שירותי תשלום או שירות ייזום בסיסי), התשפ”ד- 2024, אשר נועדו להסדיר את הדרישות שבהגשת בקשת הרישיון. על-פי הכללים, המבקשים נדרשים להגיש פרטים ומסמכים, במספר תחומים בהתאם לרישיון המבוקש. כך, בין היתר, בנוגע לזהותם ומהימנותם של המבקשים (לרבות בעלי שליטה ונושאי משרה); המבנה ארגוני; האמצעים הטכנולוגיים; מערכות המידע; קיומם של אמצעים כספיים; ההון העצמי; ביטוח או פיקדון; שמירה על כספי לקוחות; הממשל התאגידי ומנגנוני בקרה פנימית. בנוסף, הכללים מסדירים גם את הפרטים והמסמכים הנדרשים במסגרת בקשת פטור מדרישות רישיון מסוימות, אשר עשוי להינתן לספקי שירותים זרים העומדים בתנאים בחוק.

לצד סמכות הרשות לקבוע כללים בעניין הגשת בקשת רישיון כאמור, החוק מקנה לרשות סמכות לקבוע הוראות לבעלי רישיון לפי החוק בעניינים שונים המוסדרים בו. כך, בחודשים האחרונים פרסמה הרשות הוראות והצעות להוראות לבעלי רישיון ובדבר הדרישות לקבלת רישיון, לרבות בתחומים הבאים: אמצעים טכנולוגיים ואבטחת מידע; הון עצמי, ביטוח ובטוחה אחרתשמירה והגנה על כספי לקוחותממשל תאגידי, ציות וניהול סיכונים;  ומיקור חוץ. 

בהתייחס להוראות בדבר שמירה על כספי לקוחות, נקבע עיקרון בדבר הפרדת כספי החברה מכספי הלקוחות, אשר יישמרו בחשבון ייעודי או אצל בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי (כהגדרתו בחוק). נקבע, כי ניתן להשקיע כספים כאמור בנכסים ברמת סיכון נמוכה וברמת נזילות גבוהה, בהתאם להוראות הרשות. כמו כן, החוק מאפשר לחברות תשלומים לשלם ללקוחות ריבית בגין שמירת הכספים כאמור, על פי מדיניות תשלום שתגובש ובהתאם להנחיות הרשות בנושא.

בנוסף, הרשות פרסמה הצעת תקנות פטור מחובת רישוי לפי החוק: טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (פטור מחובת רישוי), התשפ”ד-2023, במסגרתה מוצע לקבוע פטור מחובת הרישוי, שיינתן לגורמים שפעילותם בהיקף מצומצם ובסכום מוגבל; לגורמים העוסקים במתן שירותי תשלום המאפשר למשלם לרכוש מוצרים או שירותים מחברות באותה קבוצה תאגידית של נותן שירותי תשלום; וכן לגורמים העוסקים במתן שירותי תשלום במסגרת תכנית הטבות אגב מכירת מוצר או שירות. כמו כן, פרסמה הרשות, טיוטת צו הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (תיקון חלק ב’ לתוספת השביעית), התשפ”ד-2023, במסגרתה מוצע לקבוע כי חברות תשלומים בעלות רישיון מכוח החוק יהיו רשאיות לתת שירותי המרת כספים כשירות העומד בפני עצמו, בהיקף שלא יעלה על 10% מהיקף פעילות חברת התשלומים בלא צורך בקבלת רישיון נוסף מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע”ו-2016.

אכיפה ומגבלות רגולטוריות נוספות

מלבד הסמכות המוקנית לרשות למתן רישיונות ופיקוח על פי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, החוק כולל סמכויות ביקורת ואכיפה על בעלי רישיון, לרבות מנגנון הטלת עיצום כספי, אכיפה מנהלית ואכיפה פלילית.

כמו כן, חברות תשלומים יידרשו בקיום חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים, כחלק מהסדרת היבטים הנוגעים לחשש מפני הלבנת הון ומימון טרור, ובכלל זה עריכת הליך הכרת לקוח, לבירור מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים. לעניין זה פורסמה על ידי הרשות טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים ויוזם בסיסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ”ד-2023. 

לסיכום, חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום נוסח באופן רחב, כאשר השלמת ההסדרה נעשית על ידי הרשות באמצעות תקנות, כללים והוראות שפורסמו ויפורסמו. בהתאם, גופים העוסקים בתחום נדרשים להכיר את חובת הרישוי החדשה כאמור, לבחון האם הם נדרשים ברישיון בהתאם לחקיקה ולפעול לבקשת רישיון ככל הנדרש, וכן לעקוב אחר פרסומי הרשות בנושא.

[1] לדוגמה ראו: חוק שירות מידע פיננסי, התשפ”ב-2021 אשר מסמיך את רשות ניירות ערך להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בו ולפקח על בעלי רישיון כאמור.

משרדנו ממשיך לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות, בתחום הרגולציה הפיננסית

מאחלים לכם וליקיריכם ימים רגועים ושקטים.