לקוחות ועמיתים יקרים שלום רב,

א. צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל)

על רקע מלחמת “חרבות ברזל” וגיוס עובדים רבים לשירות מילואים ממושך, נחתם ביום 4.2.2024, הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, במסגרתו הורחבו זכויותיהם של משרתי המילואים ובני/בנות זוגם (להלן: “ההסכם הקיבוצי”).

ביום 5.3.24 חתם שר העבודה על צו הרחבה (להלן: “צו ההרחבה”), שמכוחו נכנסו לתוקף ההוראות המפורטות להלן שבהסכם הקיבוצי, והן חלות על כל העובדים והמעסיקים במשק, למעט על מעסיקים ועובדים שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי שדן באותם נושאים.

תוקפו של ההסכם שהורחב, מיום 7.10.2023 ועד 31.12.2024. להלן יובאו עיקרי הוראותיו:

הארכת תקופת הגנה מפני פיטורים למשרת במילואים

על פי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט – 1949, מי ששירת במילואים יומיים לפחות, מוגן מפיטורים בתקופת המילואים ובמשך 30 ימים נוספים מתום שירות המילואים.

צו ההרחבה מאריך את תקופת ההגנה מפיטורים לגבי מי ששירת במילואים במשך 60 ימים ומעלה, במהלך תקופת ההסכם, וקובע כי הוא יקבל הגנה מפני פיטורים לתקופה של 30 ימים נוספים, כלומר למשך 60 ימים לאחר תום שירות המילואים.

ועדת פיקוח שהוקמה מכוח ההסכם, תוכל לאשר פיטורים בתקופה של 30 הימים הנוספים, מטעמים מיוחדים.

תוספת ימי היעדרות לבן/בת זוג של משרת במילואים

בן/בת זוג של משרת במילואים אשר עומד בכללים שיפורטו להלן, יהיה זכאי לתוספת ימי היעדרות מהעבודה בתשלום (מעבר למכסת ימי החופשה והמחלה של העובד), כתלות במספר ימי המילואים של המשרת במילואים בתקופת ההסכם, כמפורט להלן.

ההסכם הקיבוצי מגדיר מי נחשב ל-“בן זוג של משרת במילואים” לצורך ההסכם: בן זוג של משרת במילואים שלהם לפחות ילד אחד מתחת לגיל 14; בן זוג של משרת במילואים שלהם לפחות ילד אחד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה; בן זוג של משרת במילואים שבהשגחתם או בטיפולם הבלעדי, קרוב שהוא אדם עם מוגבלות בהתאם לסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998; בן זוג של משרת במילואים שלו או לבן זוגו הורה חולה בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד-1993.

מימוש ימי ההיעדרות על ידי בן/בת זוג של משרת במילואים, מותנה בקיום אחת או יותר מהנסיבות המתוארות, ובלבד שבן/בת הזוג נמצאים בשירות מילואים פעיל:

 1. מחלת ילד עד גיל 14 (בכפוף להצגת אישור רפואי).
 2. טיפול או השגחה בלעדיים בקרוב שהינו אדם עם מוגבלות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 (בכפוף להצגת אישור רפואי).
 3. מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה.
 4. טיפול בהורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד-1993.
 5. הארכת תקופת הלידה וההורות של בן הזוג.
 6. השגחה וטיפול בילד (תוך התחשבות בצרכי העבודה ככל הניתן).
 7. היעדרות הנדרשת עקב יציאתו לשירות המילואים הפעיל של בן הזוג, עבור סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית, שניתן לבצעם רק בשעות העבודה (תוך התחשבות בצרכי העבודה ככל הניתן).
 8. היעדרויות אחרות – בתיאום עם המעסיק בלבד.
  • ערך יום היעדרות הוא לפי ערך יום חופשה, וניתן יהיה גם לנצל ימי היעדרות באופן חלקי כשעות היעדרות, ולאו דווקא יום היעדרות מלא.
  • הזכאות לימי היעדרות כאמור, אינה ניתנת לצבירה לאחר תום תקופת ההסכם או לפדיון.
  • ככל שנוצלו ימי היעדרות טרם כניסת ההסכם לתוקף ושולם בעדם שכר מלא, הם יוחזרו למכסת ימי החופשה/מחלה של העובד, בהתאם לאופי ההיעדרות, לא יאוחר מהמשכורת שתשולם בחודש העוקב לכניסת ההסכם לתוקף.
 • ימי היעדרות שנוצלו ולא שולם בעדם שכר מלא:
 • אם מדובר בימי היעדרות שנוצלו בין 7.10.2023 ועד 31.12.2023 – לא יופחתו ממכסת ימי ההיעדרות ולא יוחזרו למכסת ימי החופשה/מחלה של העובד, אלא אם העובד ביקש.
 • אם מדובר בימי היעדרות שנוצלו מיום 1.1.2024 ועד כניסת ההסכם לתוקף – הם יוחזרו למכסת ימי החופשה/מחלה של העובד והמעסיק ישלים את התשלום עבורם, במשכורת שתשולם בחודש העוקב לכניסת ההסכם לתוקף.
 • מקום בו לבן זוג של משרת במילואים, מספר ימי חופשה בשכר במהלך שנה קלנדרית אחת, העולה על 35 ימים, מכסת ימי היעדרותו בתשלום תהיה מחצית מימי ההיעדרות המצוינים בטבלה שלעיל והם ינוצלו רק בגין מחלת ילד, מחלת הורה, וטיפול בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות.

צבירת חופשה שנתית

בהתאם לחוק, עובד אינו רשאי לצבור חופשה, אולם בהסכמת המעסיק עובד רשאי לנצל רק 7 ימים בשנה ולצבור את יתרת החופשה לשנתיים הבאות.

לפי צו ההרחבה, עובדים אשר לא התאפשר להם לנצל את מלוא ימי החופשה שלהם בתקופת ההסכם, בנסיבות המפורטות להלן, יוכלו לצבור את ימי החופשה שאינם מנוצלים ולצרף אותם לשנתיים הבאות, גם ללא הסכמת המעסיק.

הנסיבות המאושרות הן כדלקמן:

 1. המעסיק לא נתן חופשה לעובדו.
 2. העובד נעדר עקב שירות מילואים במשך חמישה ימים רצופים לפחות.
 3. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הנסיבות המפורטות בסעיף 2 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום.
 4. העובד נקרא לשירות עבודה או שהועסק במקום עבודה שניתן לו אישור למפעל חיוני או מפעל לשירותים קיומיים בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-1967.
 5. המעסיק העסיק עובד לפי היתר העסקה בהתאם לסעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 או היתר לפי סעיף 25(ב) ו-26(ב) לחוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953, שניתנו או תוקנו בשל מצב החירום.

ב. צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

לפני ימים ספורים עדכנו אתכם בהסכם הקיבוצי שנחתם, בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם מסיבות שונות הקשורות במלחמה, בתקופה שבין 7.10.2023 לבין 31.10.2023. קישור לחוזר

ביום 5.3.2024 חתם שר העבודה על צו הרחבה, שמכוחו נכנסו לתוקף באופן מיידי הוראות ההסכם הקיבוצי, והן חלות על כל העובדים והמעסיקים במשק, למעט על מעסיקים ועובדים שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי שדן באותם נושאים.

לגבי תשלום שכר לעובדים שהוצאו לחל”ת, ההוראות יכנסו לתוקף בעוד חודש ימים, לצורך הסדרת מתווה התחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשות המיסים.

ג. החלטת ממשלה – שיפוי למעסיקים בגין הפקדות פנסיוניות למשרתים במילואים

ביום 14.1.2024 התקבלה החלטת ממשלה הקובעת כי הממשלה תקצה סכום של 2.45 מיליארד ₪, לטובת שיפוי חלקי למעסיקים של משרתי מילואים בגין הפקדות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח לאומי, בכפוף לחקיקת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (החוק טרם התקבל בכנסת; ביום 7.2.2024 עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה) ובכפוף לכך שיתקבלו הסכמות עם ארגוני המעסיקים והעובדים בנוגע לתוספת ימי חופשה ומחלה עבור בני/בנות הזוג של משרתי המילואים.

בהתאם, ביום 29.1.2024 אישר מנכ”ל משרד האוצר ליו”ר נשיאות המגזר העסקי, כי משרד האוצר יפעל ליישום החלטת הממשלה הנ”ל בנוגע לשיפוי חלקי למעסיקים בגין הפקדות פנסיוניות שביצעו עבור משרתי מילואים, כאשר המתווה המסתמן הוא שיפוי בגובה של 20% משכר העובד, החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024.

מתווה השיפוי טרם נכנס לתוקף.