לקוחות ועמיתים יקרים,

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת “חרבות ברזל”, נגרמת כמובן פגיעה לא רק בנפש אלא גם בפעילות הכלכלית הסדירה של חלק נכבד מהעסקים בישראל, שחווים ירידה משמעותית במחזורים. בהקשר זה, הממשלה אישרה לאחרונה את מתווה משרד האוצר שנועד לתת מענה לכל אותם עסקים בגין הנזק העקיף שנגרם וייגרם להם כתוצאה מהמצב המיוחד, מתווה שכולל בעיקר מתן פיצוי לעסקים וכן פיצוי לעובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום.

מתווה הפיצוי לעסקים כולל בעיקר השתתפות בהוצאותיהם הקבועות וכן בחלק מהוצאות השכר. המודל המוצע בהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023 מבוסס בעיקרו על מודל פיצויים ששולמו גם בעבר [בעת אירועי לוחמה או חירום (כגון קורונה) קודמים]. עם זאת, קיימים שינויים מסוימים במודל החדש לאור העובדה שהשפעות המלחמה הנוכחית מורגשות בכל חלקי הארץ ולא רק באזורים מסוימים.
הסדר הפיצוי הממשלתי הוצע בשלב זה כהוראת שעה לגבי התקופה 7.10.23 – 30.11.23, כשלאחר תקופה זו תיבחן אפשרות הארכת תקופת הזכאות לפיצוי בהתאם למצב. המתווה כפוף לאישור הכנסת ויובא לאישורה בימים הקרובים.

מתווה הפיצוי הממשלתי כולל את הנושאים הבאים:

פיצוי לעסקים (מענק המשכיות עסקית)

קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ אשר מחזור הפעילות שלהם הינו בין 18 אלף ₪ ל- 400 מיליון ₪ וכן קיימת להם ירידה במחזור בשיעור של 25% לפחות (דיווח חד חודשי) או 12.5% (דיווח דו חודשי) בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה- 2 בספטמבר 2022, הזכאות תיבחן לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף אוגוסט 2023. הפיצוי לעסקים שהמחזור שלהם הינו 300,000-18,000 ₪ בשנה יהיה קבוע כתלות בהיקף הירידה במחזור ובתקרת המחזור (סכום הפיצוי נע בין 1,750 ₪ ל- 14,025 ₪).

לגבי עסקים שהמחזור שלהם הינו 400,000,000-300,000 ₪ בשנה, הפיצוי מורכב מהחזר תשומות (הוצאות) בשיעור 7%-22%, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה בהתאם לנוסחה שנקבעה. בנוסף, הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 100,000,000-300,000 ₪ יהיו כפופים לתקרה של 600,000 ₪, ואילו לעסקים עם מחזור של 400-100 מיליון ₪ תעלה התקרה עד למקסימום של 1.2 מיליון ₪.

רשות המיסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק (פיצוי) עד לסוף תקופה של 90 ימים ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דוחות תקופתיים למע”מ לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

דמי אבטלה
המתווה החדש מספק גם מענה סוציאלי למבוטחים בביטוח אבטלה (עובדים שכירים) שנפלטו משוק העבודה, באמצעות תיקון חוק הביטוח הלאומי, באופן של מתן הקלות בעניין קבלת דמי אבטלה לאותם מבוטחים שהעסקתם הופסקה בעקבות המלחמה, בין אם פוטרו ובין אם הוצאו לחופשה ללא תשלום. מועד היציאה לחל”ת יהיה החל מהיציאה בפועל לחל”ת. ההקלות כוללות:

1. הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה
כלומר, בשונה מהמצב היום, גם אם נותרו למבוטח אשר הוצא לחופשה ללא תשלום, ימי חופשה שטרם נוצלו, ימי חופשה אלו לא יקוזזו מזכאותו של המבוטח לדמי אבטלה.

2. הקטנת תקופת החל”ת המינימלית הדרושה לצורך קבלת דמי אבטלה מ-30 יום ל-14 יום
 זאת על מנת להתמודד עם מצב בו עובדים הוצאו לחופשה ללא תשלום לתקופה קצרה יותר, באופן שלא יפגע בזכאותם לתשלום דמי אבטלה.

3. הארכה אוטומטית של ימי האבטלה
למי שמכסת הימים המירבית העומדת לרשותו הסתיימה לפני התקופה הקובעת או במהלכה, בתנאי שהמבוטח הגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בעבור התקופה הקובעת, לאחר שעבודתו הופסקה במהלך תקופה זו. המבוטח יהיה זכאי לדמי אבטלה עד תום התקופה הקובעת (30.11.23).

4. תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים
ככלל, הזכאות לדמי אבטלה מותנית בכך שהמבוטח השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים בטרם נרשם לשירות התעסוקה לראשונה. במסגרת החוק, נקבע כי תקופת האכשרה תצומצם ל-6 חודשים בלבד.

בנוסף למתווה הפיצוי הממשלתי, רשות המיסים פרסמה לאחרונה הנחיות בנושא מתן פיצוי למעסיקים בקשר לנזק הנובע משכר ששולם לעובדים אשר נעדרו מעבודתם לפי הנחיות כוחות הביטחון. הנחיות אלו חלות לגבי כל מעסיק (ללא קשר למיקום העסק) של עובד שהינו תושב של אחד מאותם יישובים בעוטף עזה או בצפון הארץ, אשר תושביהם פונו במסגרת פינוי מאורגן ע”י כוחות הביטחון לפי החלטה ממשלתית (רשימת היישובים הרלבנטיים כלולה באותן הנחיות של מס הכנסה). המעסיק יהיה רשאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם בנסיבות אלו, בכפוף לתקרת הפיצוי (פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע).

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ומאחלים לכם וליקיריכם ימים בטוחים ושקטים. משרדנו מציע ייעוץ וליווי משפטי כולל של תאגידים ויחידים, לרבות בנושא ההקלות שהוזכרו לעיל.