לקוחות ועמיתים יקרים

ביום 11.1.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: “ההסכם הקיבוצי), במסגרתו הוסדרה חובת תשלום שכר לעובדים אשר מתגוררים בישובים שפונו וכן לעובדים שנעדרו מסיבות אחרות, לרבות עקב סגירת מוסדות חינוך בישובים המוגדרים כ”אזור מיוחד” לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) התשפ”ד-2023 (להלן: “התקנות“).

חובת התשלום היא לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת הזכאות שהוגדרה – החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.10.2023.

נבהיר, כי ההסכם הקיבוצי טרם נכנס לתוקף, שכן תחולתו מותנית בהוצאת צו הרחבה המחיל את תנאיו על כלל המשק. ואכן, ביום 12.2.2024, חתם שר העבודה, יואב בן צור, על כוונה להרחיב את ההסכם הקיבוצי במסגרת צו הרחבה. צו ההרחבה הוצא להערות הציבור וצפוי להיחתם באופן סופי בזמן הקרוב.

חובת תשלום השכר

 1. ההסכם הקיבוצי קובע כי לעובדים הזכאים לכך, ישולם שכר עבודה שהיה משולם להם, אילו היו עובדים כרגיל, כולל הפקדות סוציאליות, ובכפוף לתקרה שעומדת כיום על 1,510 ₪ ברוטו ליום. הסכום אינו כולל תוספות שכר כגון תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, שעות נוספות בפועל וכיוצ”ב.
 2. המעסיקים יקבלו שיפוי מהמדינה בהתאם למוגדר בתקנות. עוד נקבע, כי התשלומים יבוצעו במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש בו יוצא צו הרחבה להסכם הקיבוצי.
 3. יש לציין כי בשונה מהסכמים קיבוציים קודמים, ההסכם הקיבוצי מספק מענה גם לעובדים שהוצאו לחל”ת על-ידי מעסיקם לאור המצב הביטחוני ומאפשר לעובדים אלה להגיש בקשה לתשלום שכר בגין ימי היעדרותם. זאת, בכפוף למנגנון התחשבנות שיוסדר בין רשות המיסים למוסד לביטוח לאומי, ובכפוף לשיפוי המעסיק.
 4. עובד שנעדר עקב מחלה, חופשה, תאונה, מילואים, וכן בשבת וחג ובימי שישי בהם הוא לא עובד באופן רגיל, לא יקבל שכר לפי הסכם זה; גם עובד שעבד מהבית וקיבל תשלום על עבודתו, לא יקבל תשלום מכוח הסכם זה ובכל מקרה לא תהיה זכאות לכפל תשלום.
 5. עובד שעבד במשרה חלקית יקבל את החלק היחסי מהשכר לפי ההסכם הקיבוצי.
 6. עובד שנעדר בנסיבות הרלוונטיות, ונוכו לו ימי חופשה, התשלום שקיבל עבור ימי החופשה יהווה את התשלום עבור ההיעדרות, וימי החופשה שנוכו יוחזרו למכסת ימי החופשה הצבורה לזכותו.

הזכאים לתשלום שכר בהתאם להסכם הקיבוצי, הם:

 1. עובד המתגורר בישובים שפונו בהתאם להחלטת הממשלה ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני במהלך תקופת הזכאות או חלקה.
 2. עובד המועסק במוסד חינוך שמצוי ב”אזור המיוחד” (ישובים שהוגדרו כיישובי ספר בצפון ובדרום) ונעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת הזכאות, עקב הוראה על סגירת מוסדות החינוך.
 3. עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילד מתחת לגיל 14 הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת המוסד החינוכי שבו הוא לומד/שוהה או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות החינוך במקום מגוריו המצוי ב”אזור מיוחד”. על העובד להצהיר כי הילד נמצא בחזקתו הבלעדית או שהעובד הינו הורה יחיד של הילד או לחלופין כי בן הזוג של העובד הוא עובד/עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו לצורך טיפול בילד, ואם בן הזוג אינו עובד/ עצמאי – כי נבצר ממנו להשגיח על ילדו. ככל שהייתה מסגרת נאותה להשגחה על הילד במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, לא יהיה זכאי העובד לשכר. הסעיף חל גם על הורה אומנה בכפוף לתנאים המוגדרים בהסכם.
 4. עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.
 5. העובד הינו אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו/עבודתו ב-“אזור המיוחד”, אם מוגבלותו ידועה למעסיק או שהוא המציא למעסיק אישור רפואי, ובתנאי שמוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שלא יכול היה לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת הזכאות.
 6. העובד הינו קרוב לאדם עם מוגבלות, במידה ו: (1) המוגבלות של הקרוב ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על מוגבלות קרובו (2) העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה או טיפול בקרובו, לאור העובדה שהמוגבלות אינה מאפשרת לקרוב שהינו אדם עם מוגבלות לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף בתקופת הזכאות (3) העובד הצהיר בכתב על כך שהוא היחיד אשר נעדר מעבודתו לשם השגחה או טיפול בקרוב שהינו אדם עם מוגבלות וכי בן זוגו של העובד הוא עובד/עובד עצמאי אשר לא נעדר מעבודתו לצורך טיפול בו. אם בן הזוג אינו עובד/עובד עצמאי, יש להראות כי נבצר ממנו לטפל/להשגיח על הקרוב שהינו אדם עם מוגבלות. כאמור, תוקף ההסכם הקיבוצי מותנה בחתימה על צו הרחבה שצפויה בזמן הקרוב, וכמו כן יש להניח שתקופת תוקפו תוארך בהמשך אף מעבר לחודש אוקטובר 2023.