ללקוחותינו ועמיתינו שלום,

עבודה בזמן מלחמה

ברצוננו להוסיף ולעדכנכם בדבר היתרים שניתנו להעסקה בשעות נוספות, העסקת צעיר בעבודת לילה, וכן בנוגע להקלות שניתנו למעסיקים אשר זכאים להחזר בגין שכר ששילמו לעובדים שגויסו למילואים.

העסקה בשעות נוספות – היתר כללי

1. בהמשך לעדכון שלנו על ההיתר הכללי שפורסם ביום 9.10.2023 שחל על כל המשק (למעט ענפים שהוחרגו), הרינו לעדכנכם כי תוקפו של ההיתר הוארך עד ליום 7.11.2023 או עד לסיום המצב המיוחד בעורף, לפי המוקדם.

נזכיר כי בהתאם להיתר זה, בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. אורך יום העבודה הכולל לא יעלה על 12 שעות, ואולם ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות ביום (כולל שעות נוספות), אם העובד הסכים לכך, ובכפוף למתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעה ה-12 ל-14.

אצל מעסיקים המעסיקים למעלה מ-20 עובדים, ההיתר יחול רק אם לפחות 20% ממצבת עובדיהם נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על-ידי עובדים קיימים בתפקוד זהה בלי לבצע שעות נוספות על-פי ההיתר.

העסקה בשעות נוספות – ענף התחבורה

2. ביום 14.10.2023 פורסם היתר בדבר העסקה בשעות נוספות בענף התחבורה, אשר תוקן ביום 22.10.2023. על פי ההיתר כפי שתוקן, ניתן להעסיק עובד הנוהג באוטובוס פרטי או באוטובוס ציבורי בקווי שירות, או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת, או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק”ג, 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, בתנאי שהעובד הסכים לכך ובמגבלה של 84 שעות עבודה בשבוע כולל שעות נוספות. זאת מבלי לגרוע מזכויותיו להפסקות ומנוחות לפי כל דין.

תוקף ההיתר עד תום תקופת ההכרזה על המצב המיוחד או עד ליום 5.11.2023, לפי המוקדם.

היתר להעסקת צעיר בעבודת לילה

3. ביום 26.10.23 ניתן היתר כללי להעסקת צעיר בעבודת לילה (הוראת שעה) התשפ”ד-2023.

לפי ההיתר, ניתן להעסיק צעיר בעבודת לילה עד השעה 23:00 במקום בו עבודתו נחוצה בשל מחסור בעובדים אצל המעסיק, עקב ההחלטה על מצב חירום, בתנאים הבאים:

  • אם הצעיר הועסק לאחר 22:00, המעסיק יחזיר אותו לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות מישהו מטעמו;
  • בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 14 שעות לפחות;
  • כל חובות המעסיק לפי חוק יוסיפו לחול;
תוקף ההיתר ל-14 יום ממועד פרסום ההיתר או עד תום תקופת החירום, לפי המוקדם ביניהם.

עדכון נוהל הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, בגין החזר למעסיק על תשלום שכר לעובד שגויס למילואים

4. על מנת להקל על מעסיקים בתקופה בה עובדים רבים גויסו למילואים, ניתנו למעסיקים הקלות בהגשת התביעות ובקבלת החזרים עבור התגמול ששילמו לעובדים:

  • המעסיקים פטורים מצירוף אישור צבאי (טופס 3010);
  • מעסיקים שהגישו תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טפסי התביעה. רק מי שהגיש תביעה ידנית חייב לצרף את טפסי התביעה;
  • אם העובד התחיל וסיים לשרת באוקטובר 2023 – ניתן להגיש תביעה בתום תקופת השירות; אם העובד ממשיך לחודש נוסף, יש לציין בתביעה תאריך סיום של החודש הנוכחי – 31.10.23, ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר 2023, בתחילת חודש נובמבר, כשתקופת השירות הבאה תחל ב-1.11.2023 ותסתיים בתום השירות, ובגינה תוגש תביעה נוספת.

באופן זה, ניתן יהיה להגיש בקשה ולקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי, מידי חודש, אף אם תקופת השירות לא הסתיימה. כאמור לעיל, המצב הוא דינאמי, וכפוף לשינויים.