לקוחות ועמיתים יקרים שלום,

ביום 28.11.2023, אישרה הכנסת בקריאה שלישית את חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס’ 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023 (להלן: “החוק”). החוק מתקן את סעיף 2 בנוסחו המקורי, שעניינו איסור פיטורים, על מנת להחיל את ההגנות המפורטות בו גם על עובדים נוספים. בנוסף, החוק מתקן את חוק הביטוח הלאומי ומסדיר הפקדות לקופת גמל לקצבה עבור חטוף או נעדר.

תיקון חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס”ו-2006

סעיף 2 לחוק קובע, כי לא ניתן לפטר עובד אשר נבצר ממנו להגיע לעבודה, עקב הוראות חוק ההתגוננות האזרחית, בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף או בעת התקפה. כמו כן, החוק אוסר על פיטורי עובד אשר היעדרותו מהעבודה נובעת מן הצורך להשגיח על ילדו, עקב הפסקת פעילותם של המוסדות החינוכיים, מחמת הוראות פיקוד העורף. כל אלו, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק.

התיקון לחוק הרחיב את ההגנה על עובד שנעדר עקב הצורך להשגיח על ילדו, עקב סגירת מוסד החינוך בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף, גם על עובד שהוא הורה אומן, לפי חוק אומנה לילדים, התשע”ו-2006. 

בנוסף, התיקון לחוק קובע הוראת-שעה שתוקפה למפרע מיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 בינואר 2024, אשר מרחיבה את ההגנה ואוסרת על פיטורי עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי ביצוע העבודה, בשל אחת מהנסיבות המפורטות להלן:

1. עובד שהתפנה ממקום מגוריו, אשר נמצא ביישוב מבין רשימת הישובים המנויה בתוספת לחוק (ישובים בצפון הארץ ובדרומה);   

2. עובד שהוא חטוף או נעדר כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה;

3. עובד שהוא הורה או בן זוג של חטוף או נעדר;

4. עובד שהוא בן משפחה אחר של חטוף או נעדר (ילד שמלאו לו 18 שנים, אח/אחות/ קרוב משפחה אחר שמשולם לו מענק בהתאם לחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים תשס”ח-2008), בכפוף להגשת הצהרה חתומה של בן המשפחה האחר, בכתב ידו, כי נמנע ממנו להתייצב לעבודתו או לבצעה מחמת היותו בן משפחה של חטוף או נעדר.

5. עובד שנעדר לצורך השגחה על ילדו, עקב סגירת מוסדות החינוך, שעליה נמסרה הודעה לעובד על ידי הרשות המקומית או על ידי מוסד החינוך;

6. עובד שנעדר לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו, עקב שירותו של בן הזוג של העובד או הורהו האחר של ילדו כחייל בסדיר או במילואים, שוטר, סוהר, עובד בשב”כ או במוסד, עובד ארגוני וגופי ההצלה, עובד שנקרא לשירות עבודה במפעל חיוני, עובד ברשות מקומית.

כאמור – תוקף הוראת השעה הוא עד יום 7.1.2024 והשר רשאי להאריכה ובלבד שמקסימום תוקפה של הוראת השעה יהיה 12 חודשים.

ככל שעובד העונה על אחת הקטגוריות פוטר עוד לפני כניסת התיקון לתוקף, הפיטורים בטלים.

תיקון עקיף של חוק הביטוח הלאומי

לצורך הבטחת זכויות עובד בקופת גמל לקצבה, התיקון קובע כי מעסיק של עובד חטוף או נעדר, ישלם את התשלומים שעליו לשלם ואת התשלומים שעל העובד לשלם, לקופת גמל לקצבה בה העובד מבוטח, בעד התקופה בה העובד חטוף או נעדר, וזאת לפי ממוצע שכר העבודה ששולם טרם החטיפה או מועד תחילת ההיעדרות, לפי הכללים שנקבעו בתיקון לחוק.

המוסד לביטוח לאומי ישפה את המעסיק על תשלומים אלה, ככל שלא התקבל מימון ממקור אחר, וזאת בהתאם לדיווח המעסיק.

ככל שהעסקתו של עובד הסתיימה בחמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה או מועד תחילת ההיעדרות, וכן עבור עצמאי שהפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה בשנה שקדמה למועד בו היה לחטוף או נעדר, המוסד לביטוח לאומי ישלם את התשלומים לקופת הגמל ישירות, על מנת לשמר רצף ביטוחי.

השיפוי של המוסד לביטוח לאומי, לא יחול על עובד שחל לגביו הסדר מיטיב להבטחת המשך זכויות פנסיוניות שהיו מגיעות לו אילו הוסיף לעבוד באותה תקופה.

לעניין פקודת מס הכנסה, לא יראו את התשלומים ששולמו לקופת הגמל לקצבה בהתאם להוראות הנ”ל, כהכנסה של העובד במועד ההפקדה לקופת הגמל.

תוקף ההוראה – למפרע מיום 7.10.2023 ולמשך שנתיים ממועד זה, עם אפשרות הארכה בתקופות נוספות שלא תעלנה במצטבר על 12 חודשים. התשלום הראשון לקופת הגמל מהמעסיק יבוצע לא יאוחר מיום 20.12.2023.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ומאחלים לכם וליקיריכם ימים רגועים ושקטים.