לקוחות ועמיתים יקרים,

עקב מלחמת “חרבות ברזל” ומצב החירום המיוחד שהוכרז בעורף, המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מקיפות בעניין חידוש היתרים, רישיונות ואישורים אשר נמצאים בסמכותו, מכוח חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ”ד – 2023.

מטרת ההנחיות היא להתאים את פעילות המשרד להגנת הסביבה לגורמים המפוקחים, תוך התחשבות בצרכי המשק ובצרכים הכלכליים שמציב מצב החירום המיוחד, ותוך מתן הגנה ראויה לסביבה גם בעת הזו.

ההנחיות החדשות מחליפות את הנחיות הביניים שהוצאו על ידי המשרד להגנת הסביבה בתחילת המלחמה, ואלו מרחיבות הן את תקופת הארכת הרישיונות וההיתרים שתוקפם פג בתקופת מצב החירום, והן את סוגי ההקלות שינתנו לאור המצב.

לפי ההנחיות, כלל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים שניתנו ע”י המשרד להגנת הסביבה, שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין 7.10.2023 לבין 7.1.2024, יוארכו בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי, למעט חריגים בודדים שצוינו במפורש בהנחיות.

תוקף ההנחיות הוא עד ליום 31.1.2024, אלא אם תפורסם הנחייה אחרת.

בנוסף להארכה אוטומטית של רישיונות והיתרים שבסמכות המשרד להגנת הסביבה, ההנחיות מפרטות שורה של הקלות לנוכח המצב:

רישיונות עסק

במסגרת ההנחיות, ובשל מצב החירום, המשרד להגנת הסביבה יוכל להעניק אישור לצורך חידוש רישיון עסק, גם ללא סיור מקדים בבית העסק, בהתקיים התנאים הבאים: (1) בוצע בעסק סיור בשנתיים או בשלוש השנים האחרונות (בהתאם לסוג העסק); (2) ישנה תמונת מצב כללית המעידה על עמידה בתנאי רישיון העסק; (3) התקבלה הצהרת בעל העסק על עמידה בתנאי הרישיון וכי לא נעשו שינויים ו-(4) אין פער משמעותי בין תנאי רישיון העסק הקיימים לתנאים העדכניים.
ככל שלא בוצע בעסק סיור בשנים האחרונות על ידי גורמי המשרד להגנת הסביבה, ולא מתקיימים התנאים לעיל, המשרד להגנת הסביבה לא ייטה לאשר את חידוש רישיון העסק לתקופה מלאה, אך ניתן יהיה לשקול מתן אישור לרישיון עסק זמני, בהתאם לסיכון הסביבתי הנשקף מהעסק, ובכלל זה, בהתחשב באינדיקציות להפרות או ליקויים משמעותיים בתחום.

היתרי רעלים

המשרד להגנת הסביבה ממליץ להגיש בקשות לחידוש היתרים כבשגרה, גם אם מועד פקיעת ההיתר נדחה, כאמור, לאור מצב החירום.

אך לאור מצב החירום המיוחד, ממונה רעלים במשרד להגנת הסביבה רשאי לחדש היתר רעלים שניתן לעסק ללא צורך בסיור מקדים, בהתאם לסוג היתר הרעלים, ובכפוף לכך שבוצע בעסק סיור טרם מתן ההיתר הקיים, לא נעשו שינויים משמעותיים בפעילות העסק או בכמות החומרים המסוכנים המוחזקים בו (שינוי של מעל ל-20%) ובעל העסק הצהיר על עמידה בתנאי ההיתר הקיים.

בנוסף, הממונה על הרעלים במשרד להגנת הסביבה רשאי לחדש היתר הרעלים טרם קבלת כל האישורים הנדרשים לכך על ידי העסק, בהתאם לשיקול דעתו, ככל שבעל העסק הצהיר כי אין באפשרותו לקבל את האישורים הנדרשים בשל מצב החירום. הצהרת בעל העסק תלווה בהתחייבות להשגת כל האישורים הנדרשים סמוך לאחר תום תקופת מצב החירום.

חידוש רישיונות והיתרים אחרים

לפי ההנחיות, המשרד להגנת הסביבה פועל על מנת לחדש רישיונות והיתרים נוספים כבימי שגרה, ובכלל זה אישורים לפינוי פסולת חומרים מסוכנים, היתרי פליטה, היתרי הזרמה או הטלה לים, היתרי קרינה וכו׳.
ככל שבעל עסק נתקל בקושי, בשל מצב החירום, שאינו מאפשר עמידה בלוחות זמנים למילוי תנאים לחידוש היתר או רישיון כאמור, עליו לפנות לנותן האישור הרלוונטי בבקשה מנומקת, והוא יבחן את הפניה בהתאם לשיקול דעתו.

דחיית ביצוע הוראות שמועד ביצוען בהיתרים נקבע לתקופת ההנחיה

גם במצב החירום, העסקים מחויבים לעמוד בדרישות הסביבתיות החלות עליהם מכוח חוק ותנאי רישיונות והיתרים, למניעת סיכונים סביבתיים, וכן להעביר דיווחים אודות אירועים סביבתיים, כבימי שגרה. אך בשל מצב החירום המיוחד, המשרד להגנת הסביבה כלל בהנחיות שורה של הקלות לעניין עמידה בתנאי היתר או רישיון, בהתאם לסוגו.
ככלל, לצורך מילוי תנאים שמועד ביצועם הקבוע בהיתר חל בין הימים 7.10.2023 ועד ליום 7.1.2024, תינתן אפשרות לביצוע ועמידה בתנאים עד ליום7.2.2024. זאת, אלא אם הגורם המוסמך פנה למפעל ודרש עמידה בלוח הזמנים הקבוע בהיתר, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

החריג המרכזי לעניין זה הם תנאים שנקבעו בהיתר רעלים בעניין הוספת גלאים וניטור, תנאים בתחום הסייבר וניהול סיכונים, ועמידה בדרישות מיגון של פיקוד העורף – תנאים אלו הם חיוניים בייחוד בעת מצב חירום, והמשרד להגנת הסביבה לא יאפשר דחייה של מילוי התנאים, אלא בהחלטה פרטנית מיוחדת.

היתרים ורישיונות חדשים

לפי ההנחיות, בקשות להיתרים חדשים יטופלו, ככלל, כבימי שגרה. עם זאת, ככל שלא ניתן לטפל בבקשה באופן רגיל בשל מצב החירום, הבקשה תיבחן באופן פרטני, וההחלטה תינתן בכפוף לאישור מנהל המחוז וראש האגף הרלוונטי.

להנחיות המלאות של המשרד להגנת הסביבה

מחלקת איכות הסביבה במשרדנו מסייעת גם בימים קשים אלו לעסקים וחברות בסוגיות הקשורות לנושאים סביבתיים והחובות החלות עליהם בהקשר זה. אנו כמובן עומדים לרשותכם וממליצים להתייעץ עמנו בכל מקרה לגופו, ומאחלים לכם וליקיריכם ימים בטוחים ושקטים, עד כמה שניתן.