לקוחות ועמיתים יקרים,

כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן עדכונים בעניין שבנדון.

יובהר, כי כל האמור בחוזר זה הוא מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

1. ביום 30.7.2023, פורסמו תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ״ג–2023 (להלן: “התקנות“).

2. תקנות אלו פורסמו רק כעת, וזאת מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה [1], אשר נכנס לתוקף כבר בשנת 2012. חוק זה היווה בשורה משמעותית בכל הנוגע להליכי אכיפה ביחסים שבין עובד ומעסיקו, ובעיקר במערכת היחסים שבין עובדי קבלני שירותים בתחומי השמירה, הניקיון וההסעדה, ובין מזמיני השירות שהתקשרו עם מעסיקיהם. זאת בין היתר, על רקע המציאות ששררה, של כשלי אכיפה, שבה עובדי קבלני השירותים (עובדים מוחלשים לרוב) נפגעו כתוצאה מכך שמעסיקיהם התקשרו ב”מכרזי הפסד”, תוך הבטחת מחיר תמורה נמוך ללקוח, לרוב על חשבון שכר העובד שנפגע.

3. כך לראשונה, נקבעה בחוק חובת פיקוח ממשית מצד מזמין שירות, לוודא כי עובדי קבלן השירות מקבלים את מלוא זכויותיהם, וניתנה לעובד הזכות לנקוט בהליכים משפטיים במישרין, כנגד מזמין שירות, אף בהיעדר יחסי עבודה.

4. אחד הנדבכים המרכזיים שנכללו בחוק, הוא החיוב לכלול תנאים והוראות מסוימות, בהסכם ההתקשרות בין קבלן השירות ובין מזמין השירות, אשר בהיעדרם חלה על מזמין השירות אחריות אזרחית, וכן אחריות פלילית, המוטלת בנסיבות מסוימות באופן אישי גם על מנהלו הכללי של המזמין.

5. בין הפריטים שחובה לכלול בהסכם: רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח, והתחייבות של מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות כאמור.

6. המטרה הייתה להבטיח (באמצעות פירוט הרכיבים) כי כל זכויות העובדים תשולמנה, וכי התמורה המשולמת לקבלן מכסה את מלוא הרכיבים (המשקפים את כלל עלויות ההעסקה), את העלויות הנלוות המוטלות על הקבלן (הוצאות תפעול שונות), ומבטיחה לקבלן רווח, כך שיהיה ברור שלא מדובר בהתקשרות הפסדית, על חשבון העובד.

7. בחוק נקבע כי השר יקבע את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעת העבודה לעובד קבלן לפי סוגי שירות שונים. אולם העניין התעכב במשך למעלה מעשור ולא פורסמו תקנות או הוראות בעניין.

8. במצב דברים זה, שרר חוסר ודאות במשק. בהיעדר הוראות ברורות, מזמיני שירות וקבלני שירותים אימצו פרקטיקות של חתימה על טבלאות פירוט שכר, בין אם בהתבסס על הערכות ובין אם בהתבסס על טיוטות תקנות שפורסמו מעת לעת. אחרים, כלל לא הטמיעו את החוק או הטמיעו את החוק באופן חסר.

9. כאמור, לאחרונה אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את התקנות בעניין זה, ואלה צפויות להיכנס לתוקף ביחס להתקשרויות חדשות שיתגבשו החל מיום 1.1.2024. ביחס להתקשרויות שהיו קיימות לפני מועד זה, תיכנסנה התקנות לתוקף עם חידוש או הארכת ההתקשרות לאחר 1.1.2024, או החל מיום 1.1.2025, לפי המוקדם.

10. התקנות כוללות פירוט של רכיבי השכר אשר צריכים להיות מפורטים בהסכמי ההתקשרות. החידוש העיקרי הוא שכעת קיימות נוסחאות מפורטות לעניין אופן החישוב, ואף קיימת הבחנה בין רכיבי שכר קבועים (שכר יסוד; דמי הבראה; חופשה שנתית; ביטוח לאומי; חלק המעסיק בביטוח פנסיוני; חלק המעסיק בקרן השתלמות), ובין רכיבי שכר התלויים בקרות “אירוע מזכה” (דמי מחלה; דמי חגים; תשלומים עבור ימי שמחה ואבל; הוצאות נסיעה ועוד).

11. לעניין זה נקבע בתקנות, כי ברירת המחדל היא חישוב של ערך שכר השעה על־פי הרכיבים הקבועים בלבד (בהתאם לוותקו של העובד והיקף משרתו), ואולם מזמין השירות והקבלן יהיו רשאים להסכים ביניהם מראש ובכתב, לחשב את ערך שעת העבודה הבסיסי כך שיכלול גם את הרכיבים התלויים באירוע המזכה.

12. ככל שהמעסיק והקבלן סיכמו על ערך שעתי בסיסי בלבד, בלי להתייחס לתשלום עבור אירועים מזכים, מוטלת חובה לקיים התחשבנות אחת לרבעון לפחות, על הפרשים בין הסכומים ששולמו בעד כל עובד ובין הסכומים המגיעים בפועל בעד רכיב שכר תלוי אירוע מזכה.

13. עוד נקבעה, בלא תלות בשאלה האם סוכם מראש על הכללת רכיבים תלויי אירוע מזכה, חובת התחשבנות שוטפת, אף היא אחת לרבעון, בנוגע לרכיבי שכר המושפעים מוותק; אורך יום העבודה; הפרשים בגין עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית ועוד.

14. ספק אם נאמרה המילה האחרונה לגבי התקנות והשלכותיהן, שכן אמנם התקנות מסדירות את יחסי הצדדים לעניין ההתחשבנות, אך לא נותנות מענה ברור דיו ביחס לאופן שבו אמור להיות מוצג פירוט עלויות השכר בהסכמי ההתקשרות, בהינתן השונות שבין עובד לעובד לעניין ותק והיקף משרה (כיום, למשל, ישנם הסכמים שבהם רכיבי השכר מופיעים על־פי ממוצע הוותקים, וכאלה שבהם רכיבי השכר מופיעים על בסיס נתוני הוותק המינימאליים), ולא מן הנמנע כי אף תקום ביקורת בהמשך על אופן חישוב רכיבי השכר שנקבע בתקנות.

15. לעיל סקרנו את השינויים העיקריים שבתקנות, אולם התקנות כוללות הוראות נוספות, אליהן יש להידרש. אנו מציעים ללקוחותינו להיערך בהתאם, בתיאום עם קבלני השירות, על מנת שהסכמי התקשרות חדשים, והסכמי הארכת או עדכון התקשרות עתידיים, יותאמו לתקנות החדשות.

[1] החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב–2011.

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות, בעניין זה ובכלל.