הפחתת והקפאת דמי הבראה בשנת 2024 והארכת תוקפו של צו הרחבה בעניין תשלום שכר
לעובדים שנעדרו מעבודתם 
לקוחות ועמיתים יקרים,
כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן עדכונים בעניין שבנדון.
יובהר, כי כל האמור בחוזר זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.
א. הפחתת והקפאת דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים
1. בעקבות המצב שנוצר בשל אירועי ה-7 באוקטובר, ביום 23.1.2024 נחתם בין הממשלה ושורת מעסיקים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות הכללית, הסכם קיבוצי בנוגע להפחתת תשלום מכל עובד שזכאי לדמי הבראה והקפאת מחיר יום הבראה בשנת 2024.
2. הסכם זה נועד להיות חלק מההתמודדות עם ההוצאות הרבות הנובעות מהלחימה ומגיוס המילואים הנרחב.
3. בהתאם, בתאריך 12.3.2024 הושלם הליך החקיקה והתקבל בכנסת חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד-2024 (להלן: “החוק“).
4. הקפאת דמי הבראה: החוק קובע, כי על אף האמור בכל הסכם או נוהג, הסכום של יום הבראה שלפיו יחושבו דמי ההבראה בשנת 2024 לעובד, יהיה זהה לסכום של יום הבראה שלפיו חושבו דמי ההבראה לאותו עובד בשנת 2023.
5. לפי החוק, הקפאת סכום יום ההבראה חלה גם אם במקום העבודה קיים הסכם (אישי או קיבוצי) או נוהג המקנה לעובד זכאות למחיר יום הבראה גבוה יותר בשנת 2024 מזה לו היה זכאי בשנת 2023. ככל שחלה חובה על המעסיק לעדכן את מחיר יום ההבראה בשנת 2024 – חובה זאת תידחה ותילקח בחשבון לשם חישוב הזכאות לדמי הבראה בשנת 2025.
6. הפחתת דמי הבראה: בהתאם לחוק, על המעסיק להפחית מתשלום דמי ההבראה לשנת 2024 את המחיר של יום הבראה אחד, לגבי כל עובד.
7. אם דמי ההבראה ניתנים בדרך של מימון נופש – יקטין המעסיק את מימון הנופש לעובד, בגובה המחיר של יום הבראה אחד.
8. מחיר יום הבראה הינו, בין היתר, כדלקמן:
8.1 עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי – מחיר יום הבראה אחד שלפיו מחושבים דמי ההבראה המשולמים בשנת 2024.
8.2 אם העובד עובד במשרה חלקית – יוכפל סכום יום ההבראה בחלקיות המשרה.
8.3 אם העובד הועסק בחלק מהתקופה שבעדה משולמים לו דמי הבראה בשנת 2024- יוכפל הסכום האמור בחלקיות ההעסקה באותה תקופה.
9. חלק דמי ההבראה שלא שולם לעובד לפי חוק זה, לא ישולם לו גם לאחר תום שנת 2024.
10. החוק מחריג עובדים שזכאים בשנת 2024 למכסה של 5 ימי הבראה ומשכורתם החודשית הממוצעת בחודשים ינואר-מרץ 2024 לא עלתה על 6,000 ₪ – לגביהם ההפחתה תהיה בשיעור של חצי יום הבראה בלבד (ובאופן יחסי לעובד במשרה חלקית).
11. החוק מסדיר גם את ההפחתה שתחול לגבי נושא משרה, לרבות נושא משרה שלא משולמים לו דמי הבראה בשנת 2024, והוא חל גם על חייל המשרת בשירות קבע.
12. מעסיק יעביר לפקיד שומה, כהשתתפות בעלויות הנובעות מתקצוב הטבות לחיילי מילואים, את הסכומים הבאים, כשדין הסכומים כדין מס שנוכה במקור:
12.1 מעסיק שחלה עליו חובת עדכון של דמי ההבראה, וכתוצאה מהקפאת הסכום, הוא לא עדכן את דמי ההבראה – עליו להעביר לפקיד השומה את הסכום שנחסך בתוספת תשלומי החובה שהיה עליו לשלם.
12.2 מחיר יום ההבראה שהמעסיק לא שילם לעובד, כולל תשלומי חובה שעליו לשלם לפי חוק הביטוח הלאומי או חוק מס ערך מוסף, וככל שמעסיק מעביר תשלומים לקרן השתלמות – גם את הסכום שהיה עליו להעביר לקרן השתלמות בעד אותו יום הבראה.
ב. צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)
13. ביום 11.3.2024 עדכנו אתכם בעניין צו הרחבה שנחתם, שמכוחו נכנסו לתוקף הוראות הסכם קיבוצי, בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם מסיבות שונות הקשורות במלחמה (למשל, עובד שנעדר מעבודתו על מנת להשגיח על ילדו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו לומד הילד), וזאת בתקופה שבין 7.10.2023 לבין 31.10.2023. לקישור לחוזר, לחצו כאן >>
14. ביום 17.3.24 נחתם צו הרחבה שמאריך את תקופת הזכאות לתשלום שכר, כך שהתקופה הינה מיום 7.10.2023 ועד 31.12.2023.
משרדנו ממשיך לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות, בעניינים שנסקרו לעיל ובכלל, ואנו מאחלים לכם וליקיריכם ימים רגועים ושקטים. יובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.