,לקוחות ועמיתים יקרים

.כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן עדכונים בעניין שבנדון

.יובהר, כי כל האמור בחוזר זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני

ביום 30.5.24 פורסם ברשומות חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס’ 19 והוראת שעה), התשפ”ד-2024. החוק נועד להרחיב את ההגנה על המשרתים במילואים, וכן לאפשר הגנה לבנות ובני זוג של .המשרתים במילואים

הרחבת ההגנה על המשרתים במילואים

בהתאם לחוק, נאסר על מעסיק לפטר עובד בשל שירות המילואים, ואם השירות עלה על יומיים רצופים – נאסר עליו .לפטרו במהלך שירות המילואים ובתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר[1]

התיקון לחוק מרחיב את האיסור על פיטורי עובד המשרת במילואים למעלה מיומיים רצופים, גם לאיסור פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה של המשרת במילואים. זאת למעט:

א. פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי.

ב. פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובד בהתאם לתפוקת עבודתו, ובלבד שהפגיעה בתפוקת עבודתו לא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק.

הגנה על בנות ובני זוג של משרתים במילואים

התיקון לחוק קובע איסור לפטר עובד, בשל שירותו במילואים של בן זוגו או הורהו האחר של ילדו (ילד עד גיל 14 או תלמיד עם צרכים מיוחדים), בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי במילואים, לרבות בשל תדירות או משך שירות המילואים. אם העובד פוטר – הפיטורים מבוטלים.

הרחבת ההגנות על בנות ובני זוג, בתקופה שעד 31.12.2025

החל מפרסום החוק, ובתקופה שעד ליום 31.12.2025, הורחבו ההגנות על בנות ובני זוג של משרתים במילואים כדלהלן:

חל איסור לפטר עובד שעימו ילד (ילד עד גיל 14 או תלמיד עם צרכים מיוחדים), או להוציאו לחופשה ללא תשלום[2], בתקופת שירותו במילואים של בן זוגו או הורהו האחר של ילדו אלא בהיתר של ועדת התעסוקה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א.   שירות המילואים הוא בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים או שמשכו בפועל או משכו הצפוי הוא 21 ימים רצופים לפחות.

ב.  העובד הודיע למעסיק בכתב לגבי שירות המילואים לא יאוחר משלושה ימי עבודה מהמועד שבו המעסיק הודיע לעובד על הכוונה לפטרו או להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.

ועדת התעסוקה לא תיתן היתר לפיטורי העובד כאמור, אלא לאחר שנתנה לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו, ולאחר שהמעסיק הוכיח שהפיטורים אינם בקשר לשירותו במילואים של בן הזוג של העובד או של הורהו האחר של ילדו, או להיעדרות העובד או לאי־ביצוע העבודה עקב כך.

ועדת התעסוקה לא תיתן היתר להוצאת העובד כאמור לחל”ת, אלא לאחר שנתנה לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו, ולאחר שהמעסיק הוכיח שההוצאה לחל”ת אינה בקשר לשירותו במילואים של בן הזוג של העובד או של הורהו האחר של ילדו או להיעדרות העובד או לאי־ביצוע העבודה עקב כך, וכי העובד הסכים לחל”ת; או לחלופין אם העובד מעוניין לצאת לחל”ת וזה נעשה בהסכמה, גם אם קשור לשירות המילואים.

במקרה שבו עובד כאמור לעיל, הוצא לחופשה ללא תשלום לפני כניסת התיקון לתוקף, לתקופה בלתי מוגבלת או לתקופה שסיומה לפחות 30 יום לאחר תחילת התיקון, והוא מסר הודעה בכתב למעסיק כי בן הזוג או הורהו האחר של הילד משרת במילואים, על המעסיק לפנות לוועדת התעסוקה תוך 7 ימי עבודה ממועד ההודעה ולבקש היתר להוצאה לחופשה ללא תשלום.

עוד נקבע כי אם יפוטר עובד כזה כשבן זוגו בשירות מילואים בנסיבות חירום או שמשכו בפועל או הצפוי הוא 21 ימים רצופים לפחות, אזי תקופת שירות המילואים לא תובא במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים.

הרחבת ההגנות על בנות ובני זוג, עד ליום 31.12.2024

בנוסף לאמור לעיל, עד ליום 31.12.2024, חל איסור לפטר את בן/בת הזוג ללא היתר, גם בתקופה של 14 יום לאחר תום שירות המילואים.

תיקוני חקיקה נוספים

במסגרת התיקון לחוק, תוקן גם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1998 בהתאם, והתווסף איסור אפליה בכל הנוגע לשירות מילואים של בן הזוג או הורהו האחר של הילד.

בנוסף לאמור לעיל, תוקן חוק הביטוח הלאומי, ולפיו יינתן מענק, לבנות ובני זוג של משרתי מילואים עם ילד עד גיל 14 או תלמיד עם צרכים מיוחדים. המענק יינתן רטרואקטיבית מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024, לעובד שבתקופת שירות המילואים של בן זוגו או של הורהו האחר של ילדו, יצא לחופשה ללא תשלום של לפחות 21 יום, כששירות המילואים של בן הזוג או של ההורה האחר הוא 21 יום לפחות. מדובר במענק חד־פעמי בכדי לאפשר תקופת הסתגלות קצרה, והוא ישולם למי שאינו מקבל דמי אבטלה או דמי לידה בעד אותו זמן.

[1]  נזכיר כי לאחרונה עדכנו בתחולתו של צו הרחבה, האוסר על פיטורי עובד ששירת למעלה מ־60 יום במצטבר בתקופה מיום 7.10.23 ועד 31.12.24, במשך 60 יום מתום שירות המילואים, אלא בהיתר.

[2]  הכוונה לחופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת; או לתקופה רציפה של 30 יום לפחות; או לתקופה של פחות מ-30 יום ובלבד שבחודשיים שקדמו לחל”ת, הוא כבר שהה בחל”ת וסך החופשות ללא תשלום הוא 30 יום לפחות.